ประชุมบอร์ดศูนย์ฯอุดร สวนสุนันทา ตั้งรองวิชาการ วางแนวทางการบริหารเชิงรุก

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยกทีมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดอุดรธานี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม แนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ การบริหารและการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ (Excellent Center) การให้ทุนการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานสถานะทางการเงิน และรายงานผลการประกวดคลิปวิดีโอ young creative หัวข้อ “ของดีบ้านฉัน”

“ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญด้วยกัน 5 ด้าน 1.ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องมีใจสู้ มีทัศนคติและความมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์การศึกษาแห่งนี้ให้ยั่งยืนเสมือนเป็นบ้านของตน 2.ความโดดเด่นและแตกต่างของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน อัตลักษณ์ของนักศึกษาที่ศูนย์ฯ ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมนักเรียนต้องมาเรียนที่นี่ 3.การตลาด เป้าหมายทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ต้องมองว่าการจัดการเรียนการสอน คือ ธุรกิจประเภทหนึ่งต้องเลี้ยงตัวเองให้รอด การศึกษาระดับอุดมศึกษาคือการลงทุนและโอกาสที่ดีกว่าของผู้มาศึกษา จะหวังพึ่งงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ เพราะฉะนั้นศูนย์ฯ จะต้องรู้กลวิธีในการบริหารธุรกิจให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืน มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ 4.เครือข่ายและความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีตลาดแรงงานให้นักศึกษา หัวใจสำคัญของความสำเร็จทางการศึกษา คือ นักศึกษามีงานทำสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 5.ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ที่จะทำให้นักศึกษาภูมิใจและมองศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คือ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวในที่สุด

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนรัฐบาลจีนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย ไปเรียนป.โทหรือป.เอก

Sat Jan 11 , 2020
ทุนรัฐบาลจีน (ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ทุนโครงการนี้มอบสำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/eirVZ หมดเขตเสนอชื่อภายในวันที่ […]

Breaking News