รองอธิการบดีสวนสุนันทา แนะเทคนิค“การสร้างเครือข่าย” แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” ให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการฝึกอบรมอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางรุ่นที่ 6 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารฝึกอบรบ ตำบลคลองหลวง 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองจากส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด อบจ. อบต. และเทศบาล ในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะมีการสอบแข่งขันกันในเร็วๆ นี้

“หัวใจของการสร้างเครือข่ายที่สำคัญ อยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์กันในเครือข่าย มีความเท่าเทียมกัน เป็นไปโดยสมัครใจ มีเป้าหมายที่แน่ชัด แบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรม และต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้เทคนิคในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ ความเข้าใจ และเกิดความรัก ความศรัทธาในหมู่คณะ รวมถึงเครือข่ายที่เกิดขึ้น” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวสรุปและแสดงให้เห็นดังภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2563 ให้ครู-นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ/ทำวิจัย

Wed Jan 15 , 2020
1.ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (Teacher Training Students under the Japanese Government […]

Breaking News