“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ บ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
09/03/2022

“ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ บ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษา และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา บุคลากร และบริษัทฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
.
สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th