อธิการบดีชี้ทางรอดสู้วิกฤติมหาวิทยาลัยไทย ปลุก”สวนสุนันทา” ผนึกกำลังสร้างคุณภาพทุกมิติ

สวนสุนันทาผนึกกำลังเดินหน้าพลิกวิกฤติอุดมศึกษาครั้งใหญ่
อธิการบดีย้ำ “เริ่มที่ตัวเราเอง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ”

วันที่ 22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ณ อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “การประชาสัมพันธ์กับวิกฤติมหาวิทยาลัยไทย”

อธิการบดีกล่าวย้ำใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษามากมายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราต้องตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แต่ขณะนี้เรายังสามารถยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งทั้งจากการหารายได้ด้วยตนเอง จากงบประมาณรายได้และการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในแต่ละครั้ง ซึ่งหากเราจะอยู่รอดได้อย่างปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในทุกมิติ เพราะคำว่า “คุณภาพ” นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ในทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น อาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งอันจะนำมหาวิทยาลัยต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤติเหล่านี้ไปได้ หนีไม่พ้นการใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่เน้นช่องทางของการสื่อสารออนไลน์ ผ่านทุกช่องทางทุกมิติ ซึ่งจะเป็นอาวุธอันทรงพลังสำหรับการต่อสู้ในวันนี้และอนาคต”

“ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่างมีความสุข อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเป็นมืออาชีพด้วยความเชี่ยวชาญ มีความรอบรู้ในงานที่จะทำด้วยความรวดเร็ว คิดเร็ว ทำเร็ว รวมถึงทำหน้าที่ด้วยความมี Service Mind ซึ่งถือว่าทุกคนมีความสำคัญด้วยกันทั้งหมด และทุกอย่างนั้นจะนำพาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเราทุกคนเป็นองค์กรแม่แบบที่ดีในทุกด้าน และจะต้องตั้งอยู่ในระบบอย่างยิ่งใหญ่ เราจะต้องผนึกกำลังเดินหน้าผ่านวิกฤติอุดมศึกษาครั้งใหญ่ไปด้วยกัน” อธิการบดี กล่าวในที่สุด

จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “Change” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบรรยายหัวข้อ “ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคตของ U Rankings โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และการบรรยายหัวข้อ “SSRU วิจัยและพัฒนา” จากเศรษฐกิจฐานรากเครือข่ายและฐานข้อมูล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ในการประชุมยังได้มีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2562 อีกด้วย โดยมีรายนามดังนี้

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี คณะครุศาสตร์

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
1.นายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.นางสาวโสภิดา แก้วมรกต กองบริหารงานบุคคล
3.นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ กองนโยบายและแผน
4.นายสวาท บุญโต กองกลาง

รางวัลโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่า
รางวัล “ชนะเลิศ” ได้แก่ อาคาร 21 บัณฑิตวิทยาลัย รับโล่พร้อมเงิน รางวัล 10,000 บาท
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท มีจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 33 ศูนย์วิทยบริการ และอาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี
รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท อาคาร 25 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล “ชมเชย” ได้รับโล่รางวัล อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

……………….

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนเรียนต่อประเทศจีน แจกหลายโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

Wed Jan 22 , 2020
ทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563  1. ทุน ANSO Scholarship for […]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง