“เพชรสุนันทา”มาแล้ว! มอบ 27 ทุนระดับปริญญาตรี พร้อมหนุนเรียนจนจบดอกเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 27 ทุน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร)
1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี
1.6 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร
1.7 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก
1.8 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

2. วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีโครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota) แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota) ดังนี้
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)
2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
-เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
– เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้สมัคร
– เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 Quota (ประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร”
– ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร
– ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพื่อยืนยันข้อมูลใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน”

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์– 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์http://admission.ssru.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=procedures

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เด็กดีได้ เพราะผู้ใหญ่หนุนนำ ขอบคุณทุกกำลังใจ

Tue Jan 7 , 2020
          ครูจิราภรณ์ ภูอุดม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ร.ร.วัดหนองสองห้อง ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 […]

Breaking News