น้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงสิ้นปีนี้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564 รับจำนวน 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบรับตรง) ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564 สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564 สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 22 ต.ค. 2564 รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564 สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564 สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 22 ต.ค. 2564 รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564 สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564 สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 22 ต.ค. 2564 รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 18 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญพร้อมเจิมป้ายอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยฤกษ์มงคลเจิมป้ายฯ ในเวลา 11.29 น. ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ.

  ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังนี้ การรับรองหลักสูตร เห็นชอบ (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2570) โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์