รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริมสมรรถนะด้านไอทีแล้ว มทร.ธัญบุรียังมีเป้าหมายที่จะเน้นสมรรถนะด้านภาษาให้กับนักศึกษา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อการทำงานในโลกวิชาชีพและยังเป็นจุดอ่อนของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจให้นักศึกษาทดสอบศักยภาพด้านภาษาก่อนสำเร็จการศึกษา มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายสนับสนุนเงินรางวัลให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษา โดยผู้ที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ IELTS 8.0 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 900 คะแนนขึ้นไป ได้รับเงิน 10,000 บาท TOEIC 800-900 คะแนน ได้รับ 5,000 บาท ด้านภาษาจีน ผู้ที่สามารถทดสอบผ่านระดับ HSK 6 เงินรางวัล 10,000 บาท