ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ […]

ประกาศมอบทุนสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 40 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ […]

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง NPLs และ NPA มอบทุนการศึกษา […]

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี […]

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับทุนฝึกอบรมอิหม่าม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 จำนวน 2 ราย โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือครูสอนศาสนา […]

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที […]

LUMA Centre Finland ขอเชิญชวนนักเรียน และครูอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ International StarT […]

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 […]

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (บริษัทฯ) […]

Breaking News