“นิด้า” เตรียมเปิดรับสมัครขอทุนเรียนต่อ ป.โท (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ 2 เริ่ม 24 […]

Department of Information and Communications Technologies, AIT มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หลายสาขา โดยเป็นทุนการศึกษาที่ไร้ข้อผูกพัน […]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 60 ทุน ในโครงการ “60 ปี […]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ ในกลุ่ม ปตท. PTT,GC,TOP,IRPC,GPS ได้จัดทำโครงการพิเศษ พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง โดยให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส. โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน […]

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง ๆ   ผู้มีสิทธิขอรับทุน ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย […]

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ( สําหรับบุคคลทั่วไป ) ประจําปี 2563  บริษัทบริหารสินทรัพย์ […]

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ […]

ประกาศมอบทุนสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 40 สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ […]