วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา – สาขาวิชาละ 2 ทุน – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย – ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน – สาขาวิชาละ

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษา 30 ทุน ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในภาพรวม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นักศึกษาทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ของตนเอง ประโยชน์ของครอบครัว และประโยชน์ของสังคม ผู้ได้รับทุน ทุกท่าน มีความสำเร็จในชีวิต

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดให้ทุนการศึกษาหลักสูตร ปวส.เรียนต่อปริญญาตรี รับทุนเรียนบริหารฟรี 100% กับ Makro เรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รีบคว้าโอกาส ! ก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง ฝึกปฏิบัติงานจริง ในร้านค้าส่งระดับโลก Makro store และโอกาสบรรจุงาน ในระดับหัวหน้างานระดับต้น หลังเรียนจบ ทุน ปวส. Makro 100% ปวส. ต่อปริญญาตรี – ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 100 ทุน ตลอดหลักสูตร – ฝึกปฏิบัติงานใน Makro Store – ชุดยูนิฟอร์มฝึกปฏิบัติงาน Makro Store

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.66 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง มทร.ธัญบุรี จึงมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรวงเงินสำหรับทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 28,905,000 บาท ประกอบด้วย ทุนภายใน 2,823 ทุน เป็นเงินจำนวน 21,067,300 บาท แบ่งเป็น กองทุนพัฒนานักศึกษา 2,682 ทุน วงเงิน 17,311,900 บาท ทุนเพชรบัวสรรค์

มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษา 350 ทุน ให้กับ ฯพณฯจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 MR. LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำบาห์เรน และที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฝ่ายบริหาร ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริกและคณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ เดินทางเข้าพบ ฯพณฯ

ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผ่านลิงค์ระบบการรับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKsPjEiKbj…/closedform รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%) ปีการศึกษา 2566 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา 1. เคมีอุตสาหกรรม 2. ปิโตรเคมี 3. เทคนิคพลังงาน 4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ทุนรัตนมงคล 100% GPAX 3.50 ขึ้นไป ทุน UTCC GOLD 40% GPAX 3.00 ขึ้นไป ทุน UTCC SILVER 25% GPAX 2.50 ขึ้นไป เฟ้นหานักศึกษาเรียนดีและมากความสามารถ ชิงทุนการศึกษาจาก 5 สาขาวิชาสุดปัง สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2548 3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://applystipendiumhungaricum.hu จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 . ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 4 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 จำนวน 43 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ประจำปี 2566 ให้นักเรียนชั้นม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 . โปรดอ่านรายละเอียด โครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งสมัครขอทุน https://bit.ly/3DCCQbG ……………………………………………. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ • นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 • ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน • ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน • สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน • นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ