ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)  ประเภท และจำนวนทุน ๑. ระดับปริญญาเอก ๑.๑ เพื่อพัฒนาอาจารย์ แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ทุน ๑.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๒ ทุน ๑.๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยพิบัติ/ ฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑๕ ทุน ๒.