รับตรงพยาบาล DEK66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.65 – 10 มี.ค.66 สอบข้อเขียน 11 มี.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มี.ค.66 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 18 มี.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1910

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครทุนนักกีฬา “เด็กสร้าง BTU 2022” โครงการทุนเรียนฟรีสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 20 ชนิดกีฬา 🏀⚽️ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 65 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 063-536-9899 ผอ.พีระ จันทร 092-264-3640 วิลันดา สูบเด็น 080-402-5158 ภูวดล อนุพรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “หมอฟันใจดี ตรวจฟันฟรี เพื่อชาวทวีวัฒนา” เป็นโครงการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี ให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากพบปัญหาสุขภาพภายในช่องปาก ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จะทำการถ่ายภาพรังสี และส่งต่อเพื่อรับการรักษา ตามสิทธิของประชาชน เงื่อนไข / วิธีเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันฟรี 1. เตรียมบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ที่มีข้อมูล อยู่อาศัยในเขตทวีวัฒนา เท่านั้น 2. โทรจองคิว 02-4315383 ถึง 4 3. เข้ารับการตรวจได้ที่ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ (ตึกใหม่) ระยะโครงการ ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบหมวกตราสัญลักษณ์ และดวงประทีป ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 13 เพื่อเตรียมความพร้อมออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ.โรงพยาบาล ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด ที่มา เพจเฟซบุ๊ค : รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  . . .

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565  เริ่ม 1 ก.พ.นี้ การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65  – 15 พ.ค. 65 คุณสมบัติ – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.65 เป็นต้นไปจนครบจำนวนรับ หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผ่านการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด ข้อมูลการรับสมัคร ข้อมูลเพิ่มเติม โทร:

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบรับตรง) และสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดใน เอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกทําการศึกษารายละเอียดข้อกําหนดต่าง ๆ และปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่ได้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชําระค่าเล่า เรียนและธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 กำหนดการ 2 – 3 เมษายน 2565 9.00 น. ลงทะเบียน 12.30 น. ตั้งแถวเข้าหอประชุม 13.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 18.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยจะซ้อมและรับจริงในวันเดียวกัน และแบ่งตามคณะดังนี้ วันที่ 2 เมษายน 2565 – คณะบริหารธุรกิจ

มกธ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาจีนในกิจกรรมดังกล่าว และ Professor Zhang Peng ผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง กล่าวทักทายและให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจีนด้วย https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1776 ที่มามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU … …

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร # จำนวนเงิน 3,275,999 บาท ที่มา : รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล Facebook Comments

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน และ ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: http://www.btudental.com/orthodontics