ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตบเท้าเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) ในวันที่ […]

ระหว่าง 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประเมินและคัดเลือกนักศึกษาปกติ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน […]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio เป็นวันที่สามวันสุดท้าย […]

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมแข่งขันการปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ WANDE INTERNATIONAL CULINARY COMPETITION 2020 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota) […]

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี […]

เช้าวันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ […]

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การเมืองในยุค Disruption”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา สังคมไทยในบริบทโลก (GEH0102) จัดโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

  ศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management […]