คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมหลักสูตรทันสมัยไว้รองรับนักศึกษาใหม่ ตอบรับอาชีพแห่งอนาคต ทั้งสาขาคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่  รอบที่ […]

เรียนจบมีงานทำ หน่วยงานราชการยอมรับในคุณภาพ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความต้องการสูง การันตีความสำเร็จในอาชีพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดระบบรับรอบที่ 1 แล้ววันนี้ !!! รอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับแต่งตั้งจากรักษาราชการอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ไปรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 เริ่ม 1 ตุลาคมนี้เป็นวันแรก […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ […]

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ […]

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู […]

ระหว่างวันที่ 17-19 และ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา […]

Breaking News