มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา […]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ […]

24 สิงหาคม 2563 รองรองดร. ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยรศ. ดร. วิทยาเมฆขำรักษาราชการแทนรองฝ่ายและประกันคุณภาพ ละครวิสามัญผู้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างหลักการกับแม่บทพูดใต้หล้าชาติในคณะละครวิสามัญพิจารณาการศึกษาขั้นตอนท้ายทอยประจำปี 2564 เกลา […]

‪มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 […]

ฝ่ายวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชา”ปลูกป่าในใจคน” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการบินทหารเรือ กองยุทธการทหารเรือ […]

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (บลส.) หรือ Executive Logistics and Supply […]

นักศึกษาสาขาภาษาไทย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ได้รับเหรียญเงิน กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และในวันที่ 3-4 […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี […]

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนายธีรเทพ วิโนทัย […]

Breaking News