10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา […]

COVID-19 ทำให้คนเราปรับตัวแทบทุกอย่าง ทั้งการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ในเรื่อง “การเรียน” นับแต่นี้ต่อไปต้องสำรวจตัวเองและวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและอนาคตให้ลึกซึ้ง ละเอียดรอบคอบมากขึ้น […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายประจำปี ครั้งที่ 2 แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดการประชุมแบบออนไลน์ โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Logistics Management สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมเปิดรับ TCAS รอบ 4 […]

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบ 4 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 พฤษภาคมนี้ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดรับ รอบที่ 4 Admission 4 เปิดรับสมัครวันที่ 7-20 พฤษภาคม […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน นำร่องโครงการ U-OTOP หวังส่งเสริมสินค้าชุมชนผ่านนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษ รุกสู่ตลาดออนไลน์ สู้ภัย โควิด – 19 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งถึงนักเรียนที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2563 […]

Breaking News