รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกายและข่มขู่ เพราะไม่พอใจในการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามสอบถามจากนักศึกษาคู่กรณี พบว่าปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับน้องแต่เป็นปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาทั้งสองฝ่าย แต่ที่นักศึกษารุ่นน้องได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นเพราะบุคคลภายนอกที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เข้ามาทำร้ายร่างกาย ซึ่งเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับบุคคลภายนอกที่มาทำร้ายร่างกายนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ในส่วนนักศึกษาคู่กรณีที่มีการทะเลาะวิวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแลนักศึกษาทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรับน้องที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นค่านิยมที่ล่าสมัย แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศกับนักศึกษาห้ามจัดกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ดขาดทั้งในและนอกสถานที่ หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการทางวินัยกับนักศึกษาอย่างหนัก รวมถึงหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายการรับน้อง สามารถแจ้งได้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา www.facebook.com/sd.rmutt หรือโทร. 02-549-4097,3698

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 6,043 คน สำหรับคณะที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 3,843 คน คณะบริหารธุรกิจ 3,432 คน คณะศิลปศาสตร์ 3,214 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 2,415 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,799 คน ส่วนสาขาที่มีการแข่งขันสูงสุดประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1: 24.15 คณะศิลปะศาสตร์ สาขาพลศึกษา 1:11.47

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้ทำการปรับปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของค่าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้ นอกจากนี้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันยังเปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาทำความรู้จักกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1-22

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ประสานไปยังนักศึกษาให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ คณาจารย์ และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรีได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว รวมถึงมหาวิทยาลัยยังคงเข้มงวดในเรื่องมาตรการความปลอดภัยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง รวมถึงมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน และมีนักศึกษาติดโควิด -19 มหาวิทยาลัยจะให้การดูแลนักศึกษาที่ป่วย ในรูปแบบ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2565 ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ชม-ช้อป-ชิม-ริมธารา ชมนิทรรศการสืบสานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “ผ้าผักตบชวาและผ้าใยกล้วย” ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการบูรณาการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ การสาธิตนวัตกรรม การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ช้อปสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารเพื่อสุขภาพและพิซซ่าเตาถ่าน ริมธาราเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและชมพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำบางปะกง พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสุขและการบริการวิชาการอีกมากมาย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการ From Gen Z to be CEO ว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมทร.ธัญบุรีกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,700 คน เป็นการอบรมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar   ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 คนยังสามารถทำคะแนนสูงสุด ทำให้ได้รับการพิจารณาฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดัน มทร.ธัญบุรี ออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้จะมีการส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนความถูกต้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรในรอบที่ 2 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนส่งกลับไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ทั้งนี้เชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งกลับมานั้นยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่ได้ทำประชาพิจารณ์กับบุคลากร การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น จะมีอิสระในเชิงวิชาการมากขึ้น มีความคล่องตัวในการบริหารงานที่จะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ เปิดโอกาสให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำองค์ความรู้ในเชิงวิชาการออกไปสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การผลักดันเรื่องนี้ลุล่วงไปกว่า 50% แล้ว คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ของ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานในรายวิชานวัตกรรม และ STEAM Design Project ของนักเรียนร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยต่อนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจตามความถนัดของนักเรียน ผลักดันให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม ประกอบกับช่วงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น เป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต การเรียนรู้ในโรงเรียนจึงไม่ใช่เป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ความรู้เท่านั้น แต่จะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย