วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรม โครงการพิธีมอบหมวกและประดับเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีการมอบหมวกและประดับเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในครั้งนี้ โดยพิธีมอบหมวกและประดับเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ – สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จำนวน 140 คน – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 140 คน – สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ‘ดอกจานบ้านเชียงเกมส์’ พร้อมย้ำ ‘ทุกวินาทีมีผลต่อเราเสมอ’ วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เดินทางไปแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ” ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมแข่งขันถึง 126 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)​ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม/รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการทำความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจจากตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) บุคคลทั่วไป (พัฒนากำลังพลทหาร) จำนวน 23 นาย โดย ตัวแทนนักศึกษาได้มอบดอกไม้เป็นกำลังใจและกล่าวขอบคุณที่ได้มีโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ขอให้มหาวิทยาลัยได้ดำรงโครงการนี้ต่อไป . . . ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน นายไชยยานนท์ แก้วนิล : ภาพ 🌐 www.ssru.ac.th #สวนสุนันทา​

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รศ.จันทนี เพชรานนท์, ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ โดย มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการตรวจประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . . . . ฉันทกาญจน์ มั่งแว่น : รายงาน สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ www.ssru.ac.th

“สวนสุนันทา”พลิกโฉม พัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Classroom เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมผู้บริหารประชุมสรุป ทิศทางและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “การพลิกโฉม” ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีแผนในการดำเนินงาน เพื่อหารือร่วมกัน ดังนี้… การจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid Classroom มาปรับใช้ในรายวิชา โดยการนำ Platform Digital Learning มาเป็นเครื่องมือในการเรียนแบบผสมผสานร่วมกัน ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดทำหลักสูตร Coursera การบูรณาการข้ามศาสตร์

 “อธิการบดี สวนสุนันทา” พร้อมประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณหน้าอาคารศิริราช 100 ปี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน

“สวนสุนันทา” ทำความร่วมมือ กับ บริษัทรันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ 🖊 ร่วมกับ Mr.Song Wenxiang กรรมการผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา แสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้สมดังปณิธานที่ตั้งไว้ เป็นผู้ประกอบการที่ดี ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดไป . . รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Rajabhat Talk เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในวาระที่บัณฑิตของ มรภ.สวนสุนันทาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่า… . . “สวนสุนันทาในอดีต มี 6 คณะ ในโครงสร้าง แต่ ณ ปัจจุบัน เราขยายออกมาถึง 6 วิทยาลัย ในกำกับ เพื่อตอบสนองในภาคธุรกิจและภาคเอกชน ในการผลิตบัณฑิต เราป้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ