ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)  ประเภท และจำนวนทุน ๑. ระดับปริญญาเอก ๑.๑ เพื่อพัฒนาอาจารย์ แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ทุน ๑.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๒ ทุน ๑.๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยพิบัติ/ ฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑๕ ทุน ๒.

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 . เปิดรับสมัครเพียง 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 . . สามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ http://medical.pccms.ac.th