ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ Logistics Learning and […]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำแขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตครอบคลุมเรื่องโลจิสติกส์ครบถ้วน ไม่ต้องใช้คะแนน Gat- Pat แค่ยื่น GPA ก็เรียนได้ […]

ว.โลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมหารือและ #เตรียมความพร้อมห้องเรียนในสถานประกอบการ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร […]

ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน #ระดมสมองร่วมกับภาคธุรกิจในการปรับหลักสูตร วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย […]

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ […]

เปิดผลงานผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 20 ราย จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดำเนินการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน […]

Breaking News