วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาไทยและต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้ง 16 คณะ และสถาบันการศึกษาในเครือ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้ถวาย เครื่องไทยธรรม

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางปัญญา ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาในบางตอนว่า “รู้สึกปลื้มใจที่ในวันนี้ลูกศิษย์ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทั้ง 16 คณะ พร้อมใจกันแต่งพานอย่างงดงามเพื่อนำมาไหว้ครูซึ่ง แสดงถึงความรัก ความเคารพ ต่อครูบาอาจารย์ เป็นความมงคลกับชีวิตของทุกคนอย่างยิ่ง” ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Nice to meet you” พร้อมกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบต้นไม้แห่งความรัก “Tree of love” ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการเมืองการปกครอง

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “BTU Family” โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ในฐานะลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการค้นหาความหมายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจในประเด็นที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาใหม่ เช่น การสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ระบบการลงทะเบียนและวัดผลการเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การอำนวยความสะดวกด้านหอพักนักศึกษา กิจการนักศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาสู่มืออาชีพ การจัดการศึกษาทางไกล เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวด้านต่าง

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 โดยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ ได้เดินทางมาต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวที่จะร่วมใช้ชีวิตในรั้ว BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อย่างมีความสุขร่วมกัน บรรยากาศในวันนี้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งในภาคปกติและภาคสมทบกันอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันจะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เป็นทั้ง ดารา นักแสดง สื่อมวลชน ทั้งรุ่นพี่ และคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์จากคณะต่างๆ จัดบูธให้คำปรึกษาพร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่กันอย่างอบอุ่น สำหรับบริเวณด้านในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม ได้แก่ นายธนกร สกลนุรักษ์ เจ้าของธุรกิจด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ นายนิพนธ์ แสวงทรัพย์ วิศวกรโยธา ควบคุมงาน และนายชรินทร์ อดิเรก ตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพด้านทันตแพทยศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมโดยรวม จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ คุณกมลชนก

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2566 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมวก ตราสัญลักษณ์ และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังสะท้อนถึงเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ และเสื้อประจำสาขา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย   ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

  “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบทุนการศึกษาถึงปริญญาเอกให้แก่ “แม่ปุก” บ้านทองหยอด และ“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ พร้อมแสดงความยินดีหลังคว้าแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของไทย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความยินดีกับ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ที่สามารถคว้าแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวได้สำเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลก 2023 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งถือเป็นการครองแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยได้สำเร็จ และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการแบดมินตันของไทยอีกด้วย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ “แม่ปุก” กมลา ทองกร ผอ.โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์