เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันยังเปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาทำความรู้จักกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในรั้วราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นี้จัดขึ้น 4 วัน แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1-22

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 2565 ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม ชม-ช้อป-ชิม-ริมธารา ชมนิทรรศการสืบสานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “ผ้าผักตบชวาและผ้าใยกล้วย” ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการบูรณาการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการแพทย์บูรณาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ การสาธิตนวัตกรรม การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ช้อปสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิมอาหารเพื่อสุขภาพและพิซซ่าเตาถ่าน ริมธาราเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและชมพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำบางปะกง พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสุขและการบริการวิชาการอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการ From Gen Z to be CEO ว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมทร.ธัญบุรีกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,700 คน เป็นการอบรมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar   ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2 คนยังสามารถทำคะแนนสูงสุด ทำให้ได้รับการพิจารณาฝึกงานที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี และมีนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานในรายวิชานวัตกรรม และ STEAM Design Project ของนักเรียนร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้ออำนวยต่อนักเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมทักษะและความสนใจตามความถนัดของนักเรียน ผลักดันให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม ประกอบกับช่วงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น เป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญของชีวิต การเรียนรู้ในโรงเรียนจึงไม่ใช่เป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ความรู้เท่านั้น แต่จะต้องเรียนรู้อย่างรอบด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสัญลักษณ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์