รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รศ.จันทนี เพชรานนท์, ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ โดย มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการตรวจประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สวนสุนันทา” ประกาศชัด เปิดเทอมใหม่ ออนไซต์ 100 % แน่นอน  12 กรกฎาคมนี้ “รองฯนันทิยา” เผยข่าวดี น้อง ๆ ที่สอบผ่านรอบที่ 4 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ รีบสมัครด่วน เปิดรับรอบสุดท้ายแล้ว ถึง 31 พ.ค.นี้เท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้มีนโยบายในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยจะเป็นการเรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบ แต่ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้บางส่วนในรายวิชาทฤษฎี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนตามปกติ โดยติดตามเก็บสถิติการฉีดวัคซีนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบนโยบายพร้อมสรุปการทำงานร่วมกันระหว่างอว.และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่ง รมว.การอุดมศึกษาฯ ได้ฝากแนวคิดถึงการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ขอให้ตั้งต้นบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เกิดบัณฑิตเฉพาะทางนวัตกรรม โดยควรจะมีโรงเรียนสาธิตที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนสาธิตทั่วไป ที่จะต้องมีอัตลักษณ์ของความเป็นราชมงคล ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจะต้องมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีจะร่วมกันระดมความคิดเพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรม หาแนวทางการผลิตนักเรียนในกลุ่มดังกล่าว อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระลอกใหม่ ทำให้มีความกังวลในเรื่องความพร้อมของจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสนามของมทร.ธัญบุรี ได้ปิดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 100 เตียง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยก็จะสามารถเปิดดำเนินการได้ทันที รวมถึงมทร.ธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้อาคารเรียน เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ แม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะมทร.ธัญบุรีมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้ว ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย