อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง  เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) […]

Breaking News