เรียนฟรีเต็มจำนวน TAIST TOKYO TECH 2567 ให้ทุนระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ
29/02/2024

เรียนฟรีเต็มจำนวน TAIST TOKYO TECH 2567 ให้ทุนระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ

ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech รอบ 2  มอบทุนการศึกษาสําหรับปริญญาโทและเปิดรับทุกคน!!!!

Programs

๐ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง : Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program

0 หลักสูตรวิศวกรรม ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : Artificial Intelligence and Internet of Things: AloT Program

๐ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและ ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน : Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE Program

ข้อมูลโครงการ TAIST-Tokyo Tech

เป็นทุนความร่วมมือกับ Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น เรียนกับอาจารย์จาก Tokyo Tech และมีโอกาสในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ Tokyo Tech

  1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เหมาะสม (ยานยนต์, เครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะวิทยา, การควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์, เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, วัสดุ, ธรณีวิทยา, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเกษตร, ป่าไม้, การผลิต, ป่าไม้, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) หรือต้องได้รับวุฒิ ปริญญาตรีก่อนเริ่มหลักสูตรปริญญาโท
  2. ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75/4.00 หรือ เทียบเท่า (ณ วันที่ยื่นใบสมัคร) หรือ มีประสบการณ์การทํางาน เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา อย่างน้อย 2 ปี (นับจากวันที่ยื่น ใบสมัคร) หรือ มีประสบการณ์การทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรที่จะเข้าศึกษาเพียงพอ หรือ ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับปริญญาตรี
  1. ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด 
ระยะเวลาการส่ง: วันนี้ – 10 เมษายน 2024*
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
หรือติดต่อผ่านทางอีเมล: taist@nstda.or th
*โปรดทราบว่าวันปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ติดตามข้อมูลล่าสุดของ TAIST-Tokyo Tech
ที่มาTAIST-Tokyo Tech
.