ทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ 2567 มอบให้ระดับปวส.และปริญญาตรี
08/07/2024

ทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ 2567 มอบให้ระดับปวส.และปริญญาตรี

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภททุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ทุนประเภทที่ 1 (ทุนเรียนดี) สาหรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2
ทุนประเภทที่ 2 (เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) สําหรับ นักศีกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวส.

-เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2
• ศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้
ช่างเครื่องกล/ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือกล / เทคนิคการผลิต/เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ / ช่างไฟฟ้ากําลัง / ช่างไฟฟ้าควบคุม / ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม
• ทุนประเภท 1 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
• ทุนประเภทที่ 2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
• เป็นผู้มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
• (ยกเว้น ทุนกยศ.) และขาดแคลนทุนทรัพย์
• มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทําผิดกฎของ วิทยาลัย
• จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ทุนประเภทที่ 1 (ทุนเรียนดี) สาหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม
• ทุนประเภทที่ 2 (ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) สําหรับนักศีกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติระดับปริญญาตรี

• ทุนประเภทที่ 1 (ทุนเรียนดี)
เป็นนักศีกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ศึกษาอยู่ในสาขาดังต่อไปนี้
วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการผลิต /วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมแม่พิมพ์
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
• ทุนประเภทที่2
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เป็นผู้มิได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น (ยกเว้น ทุนกยศ.)และขาดแคลนทุนทรัพย์
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฏของมหาวิทยาลัย
กําหนดการการขอทุนและเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

• รับสมัคร (ผ่านทางสถาบันที่นักศึกษาสังกัด)
ตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฎาคม 2567
• การคัดเลือกและสัมภาษณ์
ระหว่าง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567
• ประกาศผลผ่านทางวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567

สิทธิประโยชน์สําหรับนักศึกษาฝึกงาน
• ที่พัก2 คน ห้อง นักศึกษา รับผิดชอบ ค่าน้ำ-ไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าจอดรถ ค่าท่าความสะอาด และอื่นๆ)
• เบี้ยเลี้ยงฝึงาน 300 บาท(เฉพาะวันทำการ)
• ชุดฝึกงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกัน 100,000 บาท
(ภายในระยะเวลาการฝึกงาน)
• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ สถานพยาบาลของบริษัท
• สิทธิพิเศษการใช้สโมสรไทยออยล์

เปิดประสบการณ์ถึง 4 ภาค กับกิจกรรม Thaioil Open House on Tour 2024 
Thaioil เชิญชวนน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับ ปวส. ถึงระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมเปิดประสบการณ์โรงกลั่นและทริคการสัมภาษณ์งานแบบปังๆกับไทยออยล์
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยตอนนี้
ภาคอีสานสมัครได้ถึง วันที่ 21 สิงหาคม
ภาคเหนือสมัครได้ถึง วันที่ 29 สิงหาคม
ภาคใต้สมัครได้ถึง วันที่ 4 กันยายน
ภาคกลางสมัครได้ถึง วันที่ 11 กันยายน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม >> https://forms.gle/zQ7HRhY8ZiAYaQUD6
…..
ที่มาThaioil Recruitment