สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครม.6 สอบชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี
14/07/2022

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครม.6 สอบชิงทุนเรียนต่อปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครทุกประเภท
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้

3. เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2566 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้
3.2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4-5 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป
3.2.2 ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯกำหนด

4. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1
ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้
ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

5.กำหนดการรับสมัคร
กรอกใบสมัคร Online ทาง www.tni.ac.th วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565
ส่งเอกสารการสมัคร ทางออนไลน์ สอบสัมภาษณ์ ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สอบข้อเขียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการผ่านคัดเลือกและผู้ที่ได้รับทุน ทาง www.tni.ac.th วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ / เซ็นสัญญาทุน 15 มกราคม 2566
เรียนวิชาปรับพื้นฐาน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

6.วิธีการรับสมัคร
-ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ www.tni.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ทาง online
– สมัครพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าสมัคร (Bill Payment) โดยช าระค่าสมัคร 500 บาท ผ่านทางธนาคารที่สถาบันฯกำหนดไว้ในแบบฟอร์มชำระเงิน
– ผู้สมัครตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบ สถานะผ่านการคัดเลือกในระบบการรับสมัครของสถาบันฯ
– ผู้มีสิทธิ์สอบ รอการติดต่อนัดการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง E-Mail ของผู้สมัคร และสอบข้อเขียนตามวันเวลาที่กำหนด กรณีสมัครประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1
หมายเหตุ – ใบเสร็จรับเงินผู้สมัครขอรับได้ ณ เคาน์เตอร์การเงิน อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tni.ac.th/home/admissions/38/detail