ทุนโทเร หนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมดเขต 15 ส.ค.

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563
🎯 กำหนดส่งใบสมัคร: 📮📬
ผู้สนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
🎯 วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขา #เกษตรศาสตร์และชีววิทยา #ฟิสิกส์ #เคมี และ #วิศวกรรมศาสตร์ 🌾🐖🔬🧬🧲⚗🧪 #ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต 🚀🛰🛸
🎯 ขอบเขตการสนับสนุน:
เงินทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่อง #ค่าตอบแทน แก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุน #การเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ✈🧳🧳 รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน 📜📚 บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น
🎯 ผู้มีสิทธิสมัคร:
#อาจารย์หรือนักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย 🇹🇭👨‍🔬👩‍🔬
🎯 ผลงานที่คาดหวัง:
✅ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
✅ การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
✅ มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
✅ สิทธิบัตร หรือ
✅ การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
👉👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่: https://www.ttsf.or.th

https://www.ttsf.or.th/wp-content/uploads/2020/07/Application-Form_STRG27th_Science_and_Technology_Research_Grants_2020_TH.pdf

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815
Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีพขาดแคลน! สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สวนสุนันทา เปิดรับTCAS64 รอบ 1 - ม.6 ทุกแผนการเรียนยื่นได้หมด

Mon Sep 14 , 2020
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ราชภัฏอันดับ 1″ของประเทศ เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นปีแรก ห้ามพลาดเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สมัครเข้ากลุ่ม เพื่อรับติวพิเศษทุกเรื่อง ทั้งการสมัครเข้าระบบ […]

Breaking News