คณะการศึกษาปฐมวัยเปิดรับสมัครทุนรัตนมงคล (รอบโควต้าคณบดี) ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนตลอดหลักสูตร แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

รับสมัคร – ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 (ตึกเรือใบ) ชั้น 2 หรือ ทาง E-mail:ece@utcc.ac.th ของคณะการศึกษาปฐมวัย : สอบถามข้อมูล โทร. 02-6976664-5 , 09-5367-5513

การคัดเลือก – สอบสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน) สอบสัมภาษณ์พร้อมนำเสนอแฟ้มสะสมงาน

ประเภททุนการศึกษา
คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุกการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้
1.ทุนรัตนมงคล (ยกเว้นค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน)
-สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้
2.ทุน UTCC Gold (ยกเว้นค่าหน่วยกิตจร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน)
-สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้
3.ทุน UTCC Silver (ยกเว้นค่าหน่วยกิตร้อยละ 30 ของค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน)
-สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ตั้งแต่ 2.65 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้
4.ทุนความสามารถพิเศษ (ส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาทต่อปี)
-สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแรกเข้า ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มีสิทธิสมัครรับทุนได้

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาใบผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
5. ค่าสมัครเรียน 500 บาท