อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง  เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ภาคกลาง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะกรรมการการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษาองค์การ    นักวิชาชีพ ร่วมงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27  ภายใต้คำขวัญ “องค์การวิชาชีพก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า มีคุณธรรมล้ำปัญญา อาชีวศึกษาสร้างคนดี” มีองค์การนักวิชาชีพฯ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน จำนวน 76 แห่ง ผู้ร่วมการประชุม 310 คน และครูที่ปรึกษา75 คน โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แบ่งออกเป็น ประเภทช่างอุตสาหกรรม ประเภทเทคนิคพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เช่น การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง การประกวดดนตรีไทย การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งสิ้น 102 ทักษะ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2,353 คน มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การนำเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง จำนวน 9 สถานศึกษา และการจัดนิทรรศการผลงานหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ จำนวน 2 คน

เลขาธิการฯ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อได้พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านมาตรฐานผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ  ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์การนักวิชาชีพ และองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การนักวิชาชีพเป็นอีกมิติหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษา ที่พร้อมให้นักศึกษาอาชีวะก้าวไปเป็นกำลังคนคุณภาพในอนาคตสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประเทศชาติ ต่อไป
ทั้งนี้การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จะจัดขึ้นในระดับภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 และระดับชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งในภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนโท-เอกที่Shanghai Jiao Tong

Thu Nov 28 , 2019
โอกาสดีผู้ต้องการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศจีน เมื่อ Shanghai Jiao Tong Universityซึ่งตั้งอยู่ที่ Shanghai, Minhang กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมเฉพาะค่าเรียนแก่ผู้สนใจต่างชาติในการสมัครเรียนปริญญาโทหรือเอก(ไม่จำกัดสาขา)มูลค่าทุน 28,900RMB/Year และ RMB 45,500/Year […]

Breaking News