เลขาอาชีวะ เปิดศูนย์บ่มเพาะ หนุนผู้เรียนได้รู้จริง พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพ

เลขาอาชีวะ เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ว.การอาชีพเทิง หนุนเรียนรู้จริง สร้างงาน สร้างอาชีพ
 
           นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิษณุกรรม และวางรากฐานโดยรอบเพื่อปรับภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา “กาสะลองคอฟฟี่” และ “ร้านเทิงนครคาร์แคร์” ภายใต้โครงการ Fix it Center โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียน  นักศึกษา ร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง  จังหวัดเชียงราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ     การอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานที่จัดการด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นในการบริการสังคม อาทิ อาชีวะจิตอาสา Fix it Center หรือ อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สนับสนุนผู้เรียน ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพ พัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีอาชีพ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
           เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา “กาสะลองคอฟฟี่” และ “ร้านเทิงนครคาร์แคร์” ภายใต้โครงการ Fix it Center ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน โดยเปิดเป็นสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จริง อาทิ การให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์  นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกอบการออกไปทำงานจริง ฝึกทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนมา ฝึกการให้บริการ มีจิตอาสา และรวมถึงช่วยส่งเสริมกิจการร้านค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ของวิทยาลัย โดยได้นำผลิตภัณฑ์นักศึกษามาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพราะอาชีวะยุคใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมพร้อมให้ส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบไปเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติ และยังสร้างงาน สร้างอาชีพเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
          ด้าน ว่าที่ ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง กล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการมีอาชีพพึ่งพาตนเอง ให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ และได้รับการสนับสนุนจาก สอศ. จึงจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา “กาสะลองคอฟฟี่” และ “ร้านเทิงนครคาร์แคร์” ภายใต้โครงการ Fix it Center โดย “ร้านกาแฟกาสะลอง” จะเป็นการดำเนินการของนักศึกษา สาขาบัญชี ได้ฝึกการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ฝึกการบริหารจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น เป็นส่วนแบ่งจากการขายกาแฟ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา อาทิ บราวนี่ ป๊อปคอน ขนมปังอบเนย วางจำหน่ายซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำโครงการของนักศึกษาเอง ในส่วนของร้านเทิ งนครคาร์แคร์ จะเป็นการดำเนินงานของนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ให้บริการล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง อัตราค่าบริการอยู่ที่ 120-180 บาท ต่อคัน ขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ ส่วนรถจักรยานยนต์ อัตราค่าบริการอยู่ที่ 40 -60 บาท ต่อคัน นักศึกษาจะได้รับ 40% จากการบริการรถ 1 คัน ซึ่งเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา และยังช่วยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการฟรี นอกเหนือจากนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะและสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เกิดความสามัคคี และช่วยยกระดับชีวิตของคนในชุมชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ทางวิทยาลัยการอาชีพเทิงขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมชิมกาแฟ และรับบริการจากนักศึกษาได้ที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง หรือเยี่ยมชมได้ทางเพจเฟสบุ๊ค “กาแฟกาสะลอง Coffee” ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"อ.เฉลิมชัย" จุดไฟ นศ.หอพัก ศิลปากร ดูงาน มช.และแม่โจ้

Sat Nov 30 , 2019
“อ.เฉลิมชัย” จุดไฟ นศ.หอพัก ศิลปากร ดูงาน มช.และแม่โจ้ อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ […]

Breaking News