อาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคี

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในโอกาสเป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายจัดการอาชีวศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผู้เรียนใช้เวลาครึ่งหลักสูตรในสถานศึกษาและอีกครึ่งหลักสูตร เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการอาชีวศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นกลยุทธ์ที่ร่วมมือกันทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

การยกระดับการศึกษาอาชีวะทวิภาคีของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นการสนองตอบนโยบายของ สอศ.ที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงานชัดเจนดังที่ทราบกันแล้วว่า ระบบทวิภาคีจะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา ผู้เรียนมีความสุข ผู้ปกครองมีความภูมิใจกับความสำเร็จของบุตรหลานมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ ชีวิตมีความมั่นคง สังคมมีความสุข ซึ่งทุกคนในสังคมต้องช่วยกัน โดยเฉพาะผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสิ่งดีงามของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา ช่วยเหลือพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้เรียนอาชีวศึกษาจำนวนมากสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย

ดร.ประชาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จนั้นมีความสำคัญมาก การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาและการประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อนโดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน เร่งดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จให้ทุกชีวิตรอบตัวอยู่ดี มีความสุข และขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

“อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ เพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 116 สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของ สอศ. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ” ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้าย

 

 

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ผู้นำการศึกษาเสฉวน เยือนอาชีวศึกษาไทย เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

Wed Sep 11 , 2019
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับนายหู เหว่ยเฟิง ผู้ตรวจการกรมศึกษาธิการมณฑลเสฉวน และวิทยาลัยอาชีวศึกษามณฑลเสฉวน     […]

Breaking News