มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้ทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) เรียนฟรีคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน โครงการนิสิตทุนเพชรราชพฤกษ์ (ทุนให้เปล่า) ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนค่าเล่าเรียน 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จำนวนรับ

-60 ทุน

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563

-รายงานตัว วันที่ 5 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สําเร็จจากโรงเรียนหรือ หลักสูตรนานาชาติต้องสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

-เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

(นักเรียนสอบเทียบ GED ต้องผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)

-เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ช่องทางการสมัคร

-สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://www.western-admission.com หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : @western2021

เอกสารประกอบการสมัคร

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

-สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 3 ใบ

-สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 3 ใบ

-สําเนาใบทรานสคริป จํานวน 3 ใบ

-สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) จํานวน 3 ใบ

(เอกสารทุกฉบับให้เซ็นกำกับรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้า

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

-การสอบสัมภาษณ์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> คลิก

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สอบถามเพิ่มเติม 085-820-8833 LINE ID : 0858208833

………..

ขอบคุณข้อมูลจาก

-แฟนเพจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โควตารับตรง

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ 10ทุน เรียนปริญญาตรี

Tue Sep 15 , 2020
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในสาขาต่างๆ อาทิ การประพันธ์เพลง, การแสดงดนตรีคลาสสิก, การแสดงเปียโน, การแสดงกีตาร์คลาสสิก, […]

Breaking News