ทุนปี 2020 ให้เฉพาะคนไทย เหมาจ่ายไปเรียนต่อป.ตรี-ป.โทที่ประเทศจีน

มาแล้วโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท ปี 2020 มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้

ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ( เข้าประเทศจีน )
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง
2. ค่าหอพักราคาพิเศษ! ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 20,000 – 35,000 บาท (4,000 – 7,000 หยวน ) / ปี
3. ค่าประกัน 3,000 บาท (600 หยวน) / ปี
4. ค่าหนังสือ ประมาณ 3,000 บาท (600 หยวน) / เทอม ( มากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสาชาวิชาที่เรียน )
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 6,000 – 8,000 บาท
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
1. China Pharmaceutical University
2. Nanjing University of Finance & Economics
3. Nanjing Xiaozhuang University
4. Nanjing University of Information Science & Technology
5. Yancheng Institute of Technology
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
3. ปริญญาตรี – ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
4. ปริญญาโท – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ( ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน )
เอกสารการสมัครขั้นต้น
1. ใบสมัครของศูนย์ฯ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ( พื้นหลังสีขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน
สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ภาษาและวรรณคดีจีน (Chinese Language and Literature)
2. ภาษาอังกฤษ (English)
3. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)
4. การจัดการการโรงแรม (Hotel Management)
5. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)
6. การเงินและการคลัง (Finance)
7. การตลาด (Marketing)
8. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
9. การโฆษณา (Advertising)
10. เภสัชกรรม (Pharmacy)
11. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management)
12. อื่นๆดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ ) มีเฉพาะมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายจีน ) 
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering )

ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์ มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทางอีเมล wlcchina1@gmail.com
3. เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนำตัวเอง สาขาที่เลือกเรียนพร้อมบอกเหตุผล และหัวข้อทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศจีน
เกณฑ์การคัดเลือก : ผู้สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนตามลำดับ
ยืนยันสิทธิ์พร้อมมัดจำ : ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระค่ามัดจำ 25,000 บาท ( หักจาก 89,000 บาท ) เพื่อยืนยันสิทธิ์
ชำระในวันที่สมัคร หรือข้อตกลงระหว่างศูนย์ฯ ( ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี
009 – 1 – 14750 – 5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ )

**กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ )
มาที่ อีเมล์ wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

เอกสารสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว
1. แสดงผลการศึกษาฉบับจริง ( Transcript ) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
( กรณียังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถยื่นวุฒิการศึกษาหลังจากจบได้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ WLC )
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ( พื้นหลังสีขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน )
จำนวน 6 ใบ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งเรียกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
4. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( ขอแบบฟอร์มจากทางศูนย์ WLC )
5. ผลการสอบ HSK ระดับ 5 ( 180 คะแนนขึ้นไป ) สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคภาษาจีน ( หากไม่มีผลสอบ HSK สามารถเข้าร่วม
โครงการหลักสูตรภาษา 1 ปี เพื่อสอบ HSK ให้ผ่านระดับ4 ก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาขึ้นอยู่กับ
แต่ละมหาวิทยาลัย )
6. สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคอินเตอร์ใช้ผลสอบ TOEFL 600 หรือ IELTS 6 ขึ้นไป
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2020 ภาคกันยายน
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูฯ

Thu Nov 7 , 2019
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ […]

Breaking News