มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ปี’66 ให้นักเรียนม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3
07/11/2022

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ปี’66 ให้นักเรียนม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ประจำปี 2566 ให้นักเรียนชั้นม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3
.
โปรดอ่านรายละเอียด โครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งสมัครขอทุน
…………………………………………….
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
• นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565
• ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน
• ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน
• สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน
• นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ พบว่า นักเรียนได้รับทุนอื่นด้วย จะมีการสอบถามเพื่อให้ยืนยันว่า นักเรียนจะเลือกรับทุนใด และสละสิทธิ์ทุนใด
• สามารถขอทุนได้ 1 คนต่อครอบครัวเท่านั้น และนักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่มีพี่หรือน้องที่ได้รับทุนยุวพัฒน์อยู่ในปัจจุบัน
…………………………………………….
เอกสารประกอบการสมัครขอทุน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด
2. เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน
3. เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
4. ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่
6. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน
7. ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล
8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay (อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น)
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอทุน https://www.yuvabadhanafoundation.org/…/edit-comments.php
…………………………………………….
กำหนดการรับสมัครขอทุนยุวพัฒน์
• สมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
• วันที่ 11 ธันวาคม 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิยุวพัฒน์ คัดเลือกใบสมัครนักเรียน
• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิยุวพัฒน์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ปีการศึกษา 2566
…………………………………………….
หมายเหตุ :
ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยยึดวันที่ยื่นส่งใบสมัครออนไลน์ หรือ วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
…………………………………………….
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02 301 1093
02 301 1124
093 124 9749
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
…………………………………………….