เฉพาะคนไทย!!5มหาวิทยาลัยดังประเทศจีนแจกทุนปี2020 ให้เรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร

เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้

ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาทปลายๆ – 20,000 บาทต้นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง
2.ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 21,000 – 25,000 บาท ( 4,000 – 5,000 หยวน ) / ปี
3.ค่าประกัน 3,000 บาท (600 หยวน) / ปี
4.ค่าหนังสือ ประมาณ 3,000 บาท (600 หยวน) / เทอม ( มากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสาชาวิชาที่เรียน )
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 7,000 – 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
1.Yunnan University
2.Yancheng Teachers University
3.China Pharmaceutical University
4.Nanjing University of Finance & Economics
5.Nanjing University of Information Science & Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2.สัญชาติไทย
3.ปริญญาตรี – ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
4.ปริญญาโท – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เอกสารการสมัครขั้นต้น
1.ใบสมัครของศูนย์ฯ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ( พื้นหลังสีขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน )

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1.ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2.การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5.การตลาด ( Marketing )
6.การสอน ( Teaching )
7.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8.การโฆษณา ( Advertising )
9.การเงินและการคลัง ( Finance )
10.อื่นๆ ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
1.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2.เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )

ปริญญาโท ( บรรยายจีน )                                                     ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
1.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )                           1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2.การจัดการธุรกิจ ( Business Management )                        2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )
3.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering )                    3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์ มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่งทางอีเมล wlcchina1@gmail.com
3.เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนำตัวเอง สาขาที่เลือกเรียนพร้อมบอกเหตุผล และหัวข้อทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศจีน
เกณฑ์การคัดเลือก: ผู้สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนตามลำดับ
ยืนยันสิทธิ์พร้อมมัดจำ: ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ( หักจาก 89,000 บาท ) เพื่อยืนยันสิทธิ์
ชำระในวันที่สมัคร หรือข้อตกลงระหว่างศูนย์ฯ ( ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ )
**กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล์ wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

เอกสารสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว
1.แสดงผลการศึกษาฉบับจริง ( Transcript ) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
( กรณียังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถยื่นวุฒิการศึกษาหลังจากจบได้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ WLC )
2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ( พื้นหลังสีขาว ชุดสุภาพห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วชัดเจน ) จำนวน 6 ใบ
3.สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริงเจ้าหน้าที่จะแจ้งเรียกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
4.ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( ขอแบบฟอร์มจากทางศูนย์ WLC )
5.ผลการสอบ HSK ระดับ 4 ( 230 คะแนนขึ้นไป ) สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคภาษาจีน ( หากไม่มีผลสอบ HSK สามารถเข้าร่วม
โครงการหลักสูตรภาษา 1 ปี เพื่อสอบ HSK ให้ผ่านระดับ4 ก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย )
6.สำหรับผู้ที่ศึกษาภาคอินเตอร์ใช้ผลสอบ TOEFL 600 หรือ IELTS 6 ขึ้นไป

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2.ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2019 ภาคกันยายน
3.ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่า
4.ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.wlc2china.com/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะควงสพฐ.เดินหน้า "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ"

Tue Aug 6 , 2019
5 ส.ค.62 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา” ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ว่า […]

Breaking News