วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.เกริก จัดสัมมนา “แนวคิดและการพัฒนาการศึกษานานาชาติในยุคหลังโรคระบาด (โควิด)”
16/12/2022

วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.เกริก จัดสัมมนา “แนวคิดและการพัฒนาการศึกษานานาชาติในยุคหลังโรคระบาด (โควิด)”

2022 China-ASEAN Education Cooperation Week

งานสัมมนา “แนวคิดและการพัฒนาการศึกษานานาชาติในยุคหลังโรคระบาด (โควิด)”

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก Onsite และ Online

เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “แนวคิดและการพัฒนาการศึกษานานาชาติในยุคหลังโรคระบาด (โควิด)” ภายใต้โครงการ “งานสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน ปี 2565” (2022 China-ASEAN Education Cooperation Week: The 15th CAECW) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้นในต่างประเทศ โดยจัดงานแบบ ณ สถานที่ตั้งและแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Voov Meeting ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

ในการจัดงานในครั้งนี้ ฝั่งไทย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและอวยพร ให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังมีการถ่ายทอดสด 3 ภาษา ประกอบไปด้วย ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อกระแสหลักพร้อมกันกว่าสิบรายการ ซึ่งใช้แพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น China Net+ (สื่อกลาง), Netease, Sina Tiktok Youtube และ Facebook โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 3,000 คน จากประเทศจีน ประเทศไทย สหราชอาณาจักร รัสเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศอื่น ๆ ตลอดจนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีนในฐานะผู้ร่วมจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เข้าร่วมการสัมมนาและ การประชุมผ่านแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาดังกล่าว มียอดผู้ชมการถ่ายทอดสดสะสมเกือบ 3 ล้านคน