เปิดระบบ 1 พ.ย.65 นี้! มทร.ธัญบุรี รับสมัคร TCAS 66 รอบ 1  Portfolio
30/08/2022

เปิดระบบ 1 พ.ย.65 นี้! มทร.ธัญบุรี รับสมัคร TCAS 66 รอบ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ค่าสมัคร ๕๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) เฉพาะ TCAS รอบที่ ๓ Admission สมัครผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ค่าสมัครตามที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด

โดยมีกําหนดการรับสมัคร ดังนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. มีความประพฤติดี พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

๒. ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น

๓. ไม่ติดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นตามระบบ TCAS

๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

๕. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระเบียบการรับสมัคร

๓. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
๓.๑ TCAS
๓.๑.๑ กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖)
– การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.สายสามัญ)

๓.๑.๒ มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของรอบรับนั้น ๆ

๓.๑.๓ ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้สมัครในการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เริ่มวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๔ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ๕ ภาค หรือ ๖ ภาค ตามที่คณะกําหนดไว้ในระเบียบการฯ

๓.๑.๕ มีผลคะแนนสอบ TGAT / TPAT / A-Level หรือผลคะแนนสอบอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนดไว้ในระเบียบการฯ โดยศึกษารายละเอียดการสอบ TGAT / TPAT / A-Level ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งไว้ที่ student mytcas.com

๓.๑.๖ คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในปฏิทินรับสมัคร TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของรอบนั้น ๆ และตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด

๓.๒ โครงการพิเศษ
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในโครงการพิเศษ แต่ละรอบรับให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในระเบียบการฯ หรือคู่มือการรับสมัครฯ ดังนี้
๓.๒.๑ MOU
– นักเรียน/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ลงนาม MOU กับ มทร.ธัญบุรีเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
– มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ในสาขาวิชาที่สมัครตรงตามระเบียบการ MOU ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓.๒.๒ โควตานักกีฬาดีเด่น
– นักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถตรงตามประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖

– มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ในสาขาวิชาที่สมัครตรงตามระเบียบการโควตานักกีฬาดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓.๒.๓ โควตานักศึกษาพิเศษผู้มีความบกพร่องทุกประเภท
– นักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถตรงตามประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาพิเศษผู้มีความบกพร่องทุกประเภท เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖

– มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ในสาขาวิชาที่สมัครตรงตามระเบียบการโควตานักศึกษาพิเศษผู้มีความบกพร่องทุกประเภท ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓.๒.๔ โควตาคณะ
– นักเรียน/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เทอมสุดท้ายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

– มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ในสาขาวิชาที่สมัครตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๓.๒.๕ โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด

๔. การคัดเลือก
๔.๑ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะ/สอบสัมภาษณ์
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสมรรถนะ/สอบสัมภาษณ์ แต่ละรอบรับ จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

– การชําระเงินค่าสมัครตามกําหนดการ (ค่าสมัครเมื่อผู้สมัครชําระเงินแล้วขอสละสิทธิ์ หรือชําระเงินผิดบัญชี ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

– ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ๕ ภาค หรือ ๖ ภาค คะแนนสอบ TGAT / TPAT หรือ A-Level และเอกสารประกอบการสมัครตามที่คณะกําหนด

– เอกสารประกอบการสมัครตามที่คณะกําหนด ที่ผู้สมัครอัพโหลดเข้าระบบก่อนปิดรับสมัคร
(หากผู้สมัครไม่อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครและไม่ชําระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กําหนดมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าสอบสัมภาษณ์)

– คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ แต่ละรอบรับ

– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่เรียนระดับ ม.๔ – ม.5 หรือ กศน.สายสามัญ ม.๔ ม.๖ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือโจทย์อื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด

๔.๒ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
– เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือการทดสอบอื่น ๆ ตามกําหนดการของแต่ละรอบรับ

– ผลสอบสัมภาษณ์ผ่าน หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี หรือคณะกรรมการสอบที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

๕. การยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ตามกําหนดการในปฏิทินรับสมัครฯ และข้อกําหนดของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ของแต่ละรอบรับ และอ่านคู่มือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmut.ac.th ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ก่อนดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

๕.๒ ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า

๕.๓ อัพโหลดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ได้แก่
(๑) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมไม่เกินวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) กรณีที่ยังไม่ได้ฉบับสมบูรณ์ให้อัพโหลดเพิ่มเติมได้ ถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา Passport (สําหรับต่างชาติ)

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีรหัสประจําบ้าน บ้านเลขที่ – ชื่อนามสกุล ของนักศึกษา)
โดยเอกสาร (๑) (๒) (๓) สแกนเป็นไฟล์ PDF ขนาด A4 ไฟล์ไม่เกิน 2MB

(๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (๒.๕๐ X ๓.๒๕ ซม.) โดยเป็นไฟล์.jpg ขนาดไม่เกิน 2MB

๕.๔ เข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนดเพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับความรู้พื้นฐานสําหรับนักศึกษาใหม่

๕.๕ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ดําเนินการต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยสมบูรณ์

๖. การหมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ดําเนินการส่งระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๕.๔ (๑) มหาวิทยาลัยจะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป


ที่มา https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18