สวนสุนันทาจับมือจ.พัทลุง ยกระดับคุณภาพชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมบนฐานทุนวัฒนธรรมของจังหวัด

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และจังหวัดพัทลุง โดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ด้วยการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ประกอบการอาหารและผู้ประกอบการนำเที่ยว โดยการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมบนฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิจัย เชิงวิชาการและการพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของจังหวัด ผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพื้นที่อีกด้วย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดอบรมพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน -นักศึกษา

Thu Sep 17 , 2020
ระหว่างวันที่ 17-19 และ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคลากรภาคเอกชน และนักศึกษา […]

Breaking News