ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 62 “สวนสุนันทา” ผ่านฉลุยอยู่ในระดับ “ดีมาก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก รักษาความเชื่อมั่นราชภัฏอันดับ 1 ในเวทีอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตรวจประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านประกันคุณภาพจำนวน 5 ท่าน การประเมินนั้นแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีคะแนน 5 คะแนน ผลปรากฏว่า
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนน 4.21 อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนน 4.82 อยู่ในระดับดีมาก
เมื่อเฉลี่ยผลคะแนนในภาพรวม ได้คะแนน 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก และคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแนบท้าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมรับคำแนะนำเหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก ศิลปากร ชวนก๊วนกอล์ฟ ออกรอบ พร้อมท่องเที่ยวเมืองพระปฐม 16 ต.ค.

Sat Oct 10 , 2020
ป.เอก ศิลปากร ชวนก๊วนกอล์ฟ ออกรอบ พร้อมท่องเที่ยวเมืองพระปฐม 16 ต.ค. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.63 […]

Breaking News