32 ทุน “เพชรสุนันทา” ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต เรียนต่อป.ตรี สาขาแห่งอนาคต เริ่ม 6 ม.ค.นี้
05/01/2023

32 ทุน “เพชรสุนันทา” ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต เรียนต่อป.ตรี สาขาแห่งอนาคต เริ่ม 6 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 32 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีโครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN) จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)
2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มี
การจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

 ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
– เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด)
– เลือกที่เมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร”
– ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร
– ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพื่อยืนยันข้อมูลใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน”
– การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกำกับ” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งมาที่E-mail :Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” URL :
https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร.02-160-1380

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่5 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนเพชรสุนันทา66