พยาบาลสวนสุนันทา จับมือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมี นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล และดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (มรภ.สส.) กับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ ฝึกอบรม การศึกษา ค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

ทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย บรรยาย ฝึกงาน และฝึกอบรมตามโอกาสที่สมควร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชยินดีให้โรงพยาบาลในเครือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของ มรภ.สส.ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและทั้งสองฝ่ายยินดีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทั้งสองดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
อรวรรณ สุขมา : ถ่ายภาพ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.ป.ช.ประเมินฯ “สวนสุนันทา” มีคุณธรรม-ความโปร่งใส ปี’62 ระดับ A

Mon Oct 21 , 2019
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 […]

Breaking News