สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ. ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 6 / 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย
1.อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาบำเพ็ญกุศล 91 ปี วันสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอฯ

Wed Jun 24 , 2020
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา […]

Breaking News