มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia มุ่งผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ  15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี (ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia โดย Mr. Stephan van Gerven ประธานบริหาร (ผู้แทนฝ่ายบริษัท) ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ และเพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัย ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

สำนักงาน กสทช.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา และ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จัดโครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งให้การต้อนรับ และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์แก่นักเรียนใน 2 โรงเรียนข้างต้น กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.นารีนารถ ปานบุญ นักวิชาการอิสระ ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช. ที่มา: ผศ.ดร.ณรงค์

สวนสุนันทาร่วม “ค่ายอาสา” ตามแนววิศวกรสังคม สร้างศักยภาพแนวคิดและประสบการณ์พัฒนาทักษะ SOFT SKILLS 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า และบุคลากร และตัวแทนองค์การนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายอาสา” สร้างศักยภาพความคิดและประสบการณ์ พัฒนาทักษะ Soft Skills ตามแนวทางวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และค่ายอาสา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ Soft

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน ทุนเซ็นทรัล มอบโอกาสให้เรียนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ✅ ระดับปริญญาตรี ✅ หลักสูตร 2 ปี ✅ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จุดเด่นเหนือกว่าใคร ⭕️เรียนฟรี มีงานทำ ⭕️ มีรายได้ระหว่างเรียน ⭕️ ทำงานในเครือเซ็นทรัล สวัสดิการมากมาย – ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน -เงินช่วยเหลือค่าที่พัก -มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท -สวัสดิการจากเซ็นทรัล ✍️ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 📌 สมัครเรียนคลิ๊ก 👉 https://forms.gle/EUdNzt7pJXZK5MUH9 .

ปดิวรัดา ด้วยรักและภักดีนิรันดร์ 💌 “รฦกรัก ณ อัครสถาน พระราชอุทยานสวนสุนันทา” สวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ขอเชิญชวนคู่รัก #จดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ #วันแห่งความรัก ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 💞ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ 💞 หมายเหตุ : ✅ คู่สมรสสามารถแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยร่วมสมัยเข้าร่วมงานได้ ✅ รับจดแจ้งคู่รักหลากหลายทางเพศ ***คู่สมรสและพยานบุคคลอย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย 🥰 สอบถามเพิ่มเติม: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th ☎️ 02-160-5311 ต่อ 5414 หรือ 5416

“สวนสุนันทา” ลงนามบันทึกความเข้าใจ 🤝ร่วมกับ มูลนิธิเชฟแคร์ส (Chef Cares) พัฒนาหลักสูตร ควบรวมองค์ความรู้งานวิจัยสู่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ คุณมาริษา เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิเชฟแคร์ส และ คุณสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการมูลนิธิเชฟแคร์ส โดยมี อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นพยาน โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยและมูลนิธิ จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและต่อยอดอาหารไทย พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตรด้านอาหารชาววัง เช่น หลักสูตร Coursera ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง เป็นต้น อีกทั้งเผยแพร่งานวิจัยผ่านทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์

สุดปัง ! นักศึกษาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด สวนสุนันทา คว้าถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ“ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม” True Young Producer Awards 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกรรวี สัมปัตติกร นางสาวประภัสสร บุญสังข์ และ นางสาวทิพกร เหล่าคุ้ม นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2022 ในหัวข้อ ‘โลกพัง Young เปลี่ยน’ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท และคว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมยอดเยี่ยม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น” ประจำปี 2565 ในงาน ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น4 อาคารเบญจรังสฤษ์ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล SSRU ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานรัฐสภา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ ประธานชมรมนักศึกษา (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ดร.วิชิต สุรดินทร์กูร ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ Blu-O rhythm & bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียน ร่วมวางพานพุ่มสักการะ และดำเนินพิธีการ โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ ซึ่งในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๒ ปี ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า