Dek’65 มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ม.6 เข้าเรียนต่อปริญญาตรี TCAS1 Portfolio และ MOU1
14/10/2021

Dek’65 มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ม.6 เข้าเรียนต่อปริญญาตรี TCAS1 Portfolio และ MOU1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1 Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6
– สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ
– กําลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
– ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ
– สมัครที่ www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ
– บันทึกข้อมูลการสมัคร เลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ
– อัพโหลดเอกสารการสมัคร ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 2MB และ Portfolio ไฟล์ PDF A4 ไม่เกิน 10MB
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร
– ชําระเงินค่าสมัครตาม Bill Payment (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการ)

กําหนดการ TCAS1
1 พ.ย. – 17 ธ.ค. 64 รับสมัคร/ชําระเงิน/อัพโหลดเอกสาร
31 ธ.ค. 64 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8 ม.ค. 65 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
14 ม.ค. 65 ประกาศผลสัมภาษณ์
7 ก.พ 65 ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทปอ.)
7-8 ก.พ 65 ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com
11 ก.พ 65 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.)

ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และนําเข้าข้อมูลเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วน ได้แก่
1) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (สําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565)
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หรือ Passport
3) สําเนาทะเบียนบ้าน
4) รูปถ่าย
เข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานตามประกาศ มทร. ธัญบุรี
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
ดําเนินนการทุกขั้นตอนแล้ว จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสมบูรณ์

ผู้สมัครรอบ MOU1 แจ้งความประสงค์กับสถานศึกษาต้นสังกัด วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
ศึกษารายละเอียดในปฏิทินฯ รอบ MOU1 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th เมนู MOU และดําเนินการตามขั้นตอน

คณะที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS1Portfolio และ MOU1 ประจําปีการศึกษา 2565
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. คณะการแพทย์บูรณาการ

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม