“สวนสุนันทา”ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาราชภัฏสู่การเป็น”วิศวกรสังคม”เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ แพหีต รองประธานสภานัศึกษา และ นางสาวศิริรัตน์ สุทธิเชษฐ์ รองนายกององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีหัวข้อการอบรม เรื่อง วิศวกรสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ยังเป็นการแสดงพลังนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคม
……………….
ขอขอบคุณที่มาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

‘ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้า 2 รางวัลชมเชยประกวดคลิปวิดีโอ รณรงค์ยาเสพติดฯ จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

Mon Sep 21 , 2020
วันนี้ (21 กันยายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ […]

Breaking News