คณะกรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทาพร้อมผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พร้อมจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
18/11/2022

คณะกรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทาพร้อมผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พร้อมจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมและเปลี่ยนทรรศนะเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกิจกรรม HIDA..เพื่อสังคมร่วมแรงร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม กับมูลนิธิกาญจนบารมี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยกิจกรรมในวันที่ 16 พ.ย.65 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรภ.สวนสุนันทา และคณะ HIDA เยี่ยมชมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา และประชุมร่วมกับ คณะกรรมการสภาหอการค้า จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังถึงสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ยังรับฟังบรรยายแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนทรรศนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 2 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส พร้อมมอบเงินสมทบทุน 120,000 บาท โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.