‘สวนสุนันทา’ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ‘สวนนงนุชพัทยา’ ร่วมมือพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ
04/05/2022

‘สวนสุนันทา’ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ‘สวนนงนุชพัทยา’ ร่วมมือพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานบริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุชพัทยา) ณ ห้องประชุมลอยฟ้า สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ บูรณาการความรู้ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายด้วย จัดโดย วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามร่วมกันครั้งนี้

…………………………..
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ
www.ssru.ac.th