โอกาสพิเศษ “สวนสุนันทา” เปิดรับรอบ 5 เลือกเรียนต่อได้ทันทีใน 5 คณะ 5 วิทยาลัย
22/06/2022

โอกาสพิเศษ “สวนสุนันทา” เปิดรับรอบ 5 เลือกเรียนต่อได้ทันทีใน 5 คณะ 5 วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระรอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 034-964917 หรือ 062-4913343

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ จัดการธุรกิจบริการ

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQ07q8Tt81xYOQwJFLwggkgmWPCVPyu_cidDAHph2oml2tw/viewform ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการ โทร. 021601495

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg3liLoTKJkIrPgcL09heTb1_u2OL9b3EYjO4U28PxXqDmUQ/viewform ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601438

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIXQGMPAywU0ecnZXOLVhlQLi0v43oIwNu6dDppbA8dZe6SA/viewform

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02 160 1561 หรือ 02 160 1565

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรี (ไทย/สากล) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr4GEQ9kkuye4Qyr23QmYEx4K4Ui2nf2bUX7X8AVESsSlXgg/viewform เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.0-2160-1388 ต่อ 100

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภาคพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เรียน 2 ปีครึ่ง) ภาคพิเศษ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (หลักสูตรทางไกล เรียนเรียน-สอบ ออนไลน์100%)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน .2565

(ระบบการศึกษาทางไกลหลักสูตรวิถีใหม่ เรียนออนไลน์100% ระบบการเรียนที่ทันสมัย รูปแบบเดียวกับกองทัพสหรัฐฯ เหมาะกับกำลังพลยุคดิจิทัล จัดเวลาเรียนเอง ไม่กระทบงานประจำ เรียนไปทำงานไป มีเวลาให้ครอบครัว ประหยัดเงิน เรียนที่บ้านไม่ต้องเดินทาง เปิดสมัครทั้งบุคคลทั่วไป และบุคลากรของกองทัพ(MOU) เรียนจบได้ภายใน 2 ปีและ2ปีครึ่ง (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นำมาเทียบโอน)

สมัครออนไลน์ https://cim.ssru.ac.th/page/securitycim

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (7349)
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (7350)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (หลักสูตรสองภาษา)
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (7355)
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม (7356)
– แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (7357)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ (7365)
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (7364)

ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (7364)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ (7365)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง (ระบบการศึกษาทางไกล) (3494)
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา (ระบบการศึกษาทางไกล) (7366)

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1jco6KmIpaR-vqVU8Dnu1qCwXFVAP3__J7LU0N2yoJm8/viewform?edit_requested=true

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร : 02-1601182 1183
Line : @cimssru
Facebook : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สมัครออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ ดิจิทัล กำหนดรับสมัครตตั้งแต่บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPKOYiL3pGVZqMub8fqAodzcbwhHxbllyTfcfSJ-3moeGNg/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.021601186

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรสองภาษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผ่านระบบออนไลน์ https://chm.ssru.ac.th/page/howtoapply หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-576-0099 หรือโทร.061-593-1692

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาเคมี และแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ / แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ / แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ และแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ) สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (แขนงวิชาชีววิทยา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) กำหนดรับสมัครคตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

กรอกสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlzfcGRUTUuwkUsSj9J-L8QRSj5OYaEjk2PAks4b_c4qQE7w/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.021601144

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชากัญชาศาสตร์

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โทร.035773904-5