อาจารย์-นักศึกษาครุศาสตร์สวนสุนันทา คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา จากผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ์ ในฐานะผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คว้าเหรียญเงินในงานประกวดนวัตกรรมอุดมศึกษา ผลงาน “เลโก้ AR พัฒนาการอ่านออกเขียนได้” กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

1. นายฐาปกรณ์  อยู่สันเทียะ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

2. นายปริญญา  วิชัยรัตน์   สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

3. นางสาวทิฆัมพร คูสุวรรณรัตน์  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

4. นางสาวนุจรินทร์ รัตตนุสสรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

5. นายอาทิตย์  บุพโต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุฬาฯ มอบหุ่นยนต์ “นินจา” รุ่น “จุฬาอารี” ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Wed Aug 26 , 2020
  ปัจจุบันนวัตกรรม “หุ่นยนต์” เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากผู้ป่วยแล้ว ยังมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยในบริบทสังคมสูงวัย […]

Breaking News