Assoc. Prof. Miroslav Brzezina อธิการบดี Technical University of Liberec, Liberec (TUL) และคณะผู้บริหาร ได้แก่ Assoc. Prof. Vladimír Bajzík – the Dean of the Faculty of Textile Engineering, Assoc. Prof. Aleš Kocourek – the Dean of the Faculty of Economics, Prof. Zdenek

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตกับ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ อนาคตภาพของการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต โดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมี รศ.ดร.สมหมาย

มทร.ธัญบุรี ยูเนสโกและมูลนิธิเอสซีจี จัดนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ 2566 “Conservation Carpentry Fair 2023” สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญางานช่างแบบดั้งเดิมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาจารย์ศักดิ์สิทธิ โสมนัส คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เผยว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ 2566 หรือ Conservation Carpentry Fair 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เมธา ศิริกูล รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และนายพงศธร กาญจนะจิตรา

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 16.15 น. ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายให้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีปิดและรับธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ในพิธีปิดโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” เจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

“เราได้ – เพื่อนก็ได้” คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการติว และเป็นจุดเริ่มต้นให้ นายเตมีย์ ทับเที่ยง หรือ “ปัตร” หนุ่มวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มทร.ธัญบุรี เลือกใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเรียนวิศวะ จนได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี 1 ใน 48 คนทั่วประเทศ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 นายเตมีย์ ทับเที่ยง “ปัตร” เป็นหนุ่มใต้ จ.สุราษฎร์ธานี หลังเรียนจบจากโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ก็มุ่งตรงต่อปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านครอบครัวคุณพ่อทำธุรกิจด้านอาหาร ส่วนแม่ทำงานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยตนเป็นลูกคนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566 กรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=8069 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักบัณฑิตศึกษามาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0-2549-3697 , 0918465455 เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt เว็บไซต์ : www.grad.rmutt.ac.th อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th Line Official : @736evxdq

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษา 30 ทุน ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังคนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในภาพรวม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นักศึกษาทุกคนจะมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ของตนเอง ประโยชน์ของครอบครัว และประโยชน์ของสังคม ผู้ได้รับทุน ทุกท่าน มีความสำเร็จในชีวิต

“ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ ปี2 ” มทร.ธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สานต่อโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ปี 2” จัดทำหมวกมัดย้อมส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 300 ใบ ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในการมอบ ให้กับ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.66 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง มทร.ธัญบุรี จึงมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรวงเงินสำหรับทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 28,905,000 บาท ประกอบด้วย ทุนภายใน 2,823 ทุน เป็นเงินจำนวน 21,067,300 บาท แบ่งเป็น กองทุนพัฒนานักศึกษา 2,682 ทุน วงเงิน 17,311,900 บาท ทุนเพชรบัวสรรค์

อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา สาขาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย ตาระเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ประจำสาขาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ และประดับตกแต่งดอกไม้หน้าโกศศพ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผศ.วินัย เผยว่า รายละเอียดการจัดดอกไม้ในการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตฺโต) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่