มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษา 350 ทุน ให้กับ ฯพณฯจุฬาราชมนตรี
04/01/2023

มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษา 350 ทุน ให้กับ ฯพณฯจุฬาราชมนตรี

มหาวิทยาลัยเกริกมอบทุนการศึกษา 350 ทุน ให้กับ ฯพณฯจุฬาราชมนตรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 MR. LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำบาห์เรน และที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฝ่ายบริหาร ดร.บัณฑิต อารอมัน ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริกและคณะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ เดินทางเข้าพบ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ณ สำนักงานจุฬาราชมนตรี เพื่อมอบทุนการศึกษา และคัดเลือดนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนและเข้าศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ภายใต้โครงการทุนจุฬาราชมนตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

MR. LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกับสำนักงานจุฬาราชมนตรีที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกได้พิจารณาทุนการศึกษาให้กับสำนักงานจุฬาราชมนตรีจำนวน 350 ทุน แบ่งออกการให้ทุนตลอดระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มจำนวน 100% จำนวน 5 ทุน และทุนส่วนลด 20% จำนวน 345 ทุน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เอกวิชาการบริหารจัดการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลามของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพฝ่ายบริหาร ได้นำเรียนผู้แทนจุฬาราชมนตรีว่า ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และยกระดับให้ครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศซาอุดีอาระเบีย เช่น King Abdulaziz University, Islamic University of Madinah และ Umm Al-Qura University ที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล การบริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยววิถีฮาลาล การเงินอิสลาม การบริหารกิจการการฮัจย์และอุมเราะห์ วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ยังได้รับการสนับสนุนทุนตลอดระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มจำนวน 100% อีก 1 ทุน มูลค่า 300,000 บาท จากคุณพัดชา รักตะกนิษฐ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ดังนั้นวันนี้มหาวิทยาลัยเกริกจะมอบทุนตลอดระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มจำนวน 100% ทั้งสิ้นจำนวน 6 ทุน และและทุนส่วนลด 20% จำนวน 345 ทุน

ในโอกาสนี้ อาจารย์ อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานจุฬาราชมนตรี โดยอาจารย์ อรุณ บุญชม ได้กล่าวว่าอันที่จริงแล้วการศึกษาด้านบริหารธุรกิจอิสลาม กำลังมีความต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษามุสลิมที่ต้องใช้กรอบหลักการของศาสนามาใช้เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ ซึ่งศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ทำธุรกิจมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว แต่การทำธุรกิจของอิสลามจำเป็นจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย และจะต้องสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจทั้งจากฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพจึงเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศที่จะมีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจอิสลาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนทุกคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต