เปิดกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564
27/01/2022

เปิดกำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565
กำหนดการ
2 – 3 เมษายน 2565
9.00 น. ลงทะเบียน
12.30 น. ตั้งแถวเข้าหอประชุม
13.00 น. ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
18.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยจะซ้อมและรับจริงในวันเดียวกัน และแบ่งตามคณะดังนี้
วันที่ 2 เมษายน 2565
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะดุริยางคศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 3 เมษายน 2565
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะบัญชี
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์